Egzaminy wstępne do PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie odbędą się w dniach

10 maja 2019 (sekcje klawiszowa, dęta i wokalna) oraz 11 maja 2019 (sekcja smyczkowa)

Prosimy o umieszczenie w podaniu informacji czy zdający będzie potrzebował akompaniatora podczas egzaminu.

 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO PSM II st. im. WŁADYSŁAWA ŻELEŃSKIEGO W KRAKOWIE

 ZASADY OGÓLNE

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do PSM II st. jest:
- na Wydział Instrumentalny - ukończenie 10 i nie przekroczenie 23 roku życia
- na Wydział Wokalny - ukończenie 16 i nie przekroczenie 23 roku życia
2. Przyjęcie kandydatów do PSM II st. następuje na podstawie punktacji z egzaminu praktycznego i teoretycznego.
3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do PSM II st. na Wydział Instrumentalny zobowiązani są przystąpić do egzaminów z kształcenia słuchu oraz z wiadomości teoretycznych objętych programem nauczania w szkołach muzycznych I stopnia.
Na wydział wokalny obowiązuje tylko egzamin z kształcenia słuchu oraz predyspozycji wokalnych.
4. Kandydaci powinni złożyć do dnia 26 kwietnia 2019 r. w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

Wydział Instrumentalny:
a. świadectwo ukończenia PSM I st. ewentualnie świadectwo ukończenia niższej klasy szkoły muzycznej I st.
b. opinia pedagoga instrumentu głównego
c. świadectwo lekarskie o ogólnym stanie zdrowia
d. dwa zdjęcia
e. podanie (kwestionariusz)
f. teczka na składane dokumenty
g. 50 zł – opłata za egzamin wstępny

Pobierz podanie format pdf, format word

Wydział Wokalny:
a. świadectwo lekarskie o ogólnym stanie zdrowia
b. świadectwo od lekarza laryngologa
c. dwa zdjęcia
d. podanie (kwestionariusz)
e. teczka na składane dokumenty
f. 50 zł – opłata za egzamin wstępny

Pobierz podanie format pdf, format word

5. Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego (instrument, śpiew) należy napisać szczegółowy program wykonywany podczas egzaminu.

 PROGRAM EGZAMINU

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY:

1. Sekcja instrumentów klawiszowych
- fortepian główny, organy, rytmika, klawesyn: utwór polifoniczny, forma klasyczna, etiuda, utwór dowolny, czytanie a'vista.

Kandydatów na wydział RYTMIKI obowiązuje egzamin z improwizacji:
- część ruchowa - sprawdzenie poczucia rytmu i możliwości ruchowych (wymagane pantofle gimnastyczne)
- badanie zdolności improwizacyjnych (improwizacja fortepianowa)

2. Sekcja instrumentów smyczkowych
- skrzypce, altówka: gama, pasaże, dwudźwięki, etiuda, koncert część I lub II i III
- wiolonczela: gama, pasaże, tercje, seksty (dwudźwięki), etiuda, Sonata (część szybka i wolna) takich kompozytorów jak m.in.: A. Vivaldi, B. Marcello, G.F. Telemann lub Koncert cz. I lub II i III, utwór dowolny
- kontrabas: gama, etiuda, utwór dowolny
- gitara: dwie etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych (tremolo, legato, arpeggio), taniec ze suity barokowej lub renesansowej, utwór dowolny
- harfa - dla zainteresowanych uczniów, którzy zdali egzamin wstępny na wydział instrumentalny.

3. Sekcja instrumentów dętych
- obój, flet, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, perkusja: gama i pasaże w przewrotach (legato i staccato), etiuda, utwór z akompaniamentem
- akordeon: gama (dur lub moll), etiuda, utwór polifoniczny, utwór dowolny

 WYMAGANIA Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU I TEORII MUZYKI NA WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY I RYTMIKI:

- rozpoznawanie interwałów prostych
- umiejętność rozwiązywania trytonu
- umiejętność budowania, śpiewania i rozpoznawania trójdźwięków (trójdźwięk zmniejszony bez przewrotów)
- umiejętność budowania, śpiewania, rozpoznawania i rozwiązywania D7 (wszystkie przewroty; rozwiązywanie w tonacjach dur i moll)
- znajomość gam durowych i molowych do 4 znaków przykluczowych (gamy molowe razem z odmianami): umiejętność ich budowania i śpiewania
- umiejętność dokomponowania głosem następnika do zagranej melodii (punktowane jest zakończenie na tonice, motywiczne podobieństwo do zagranego poprzednika, symetryczna budowa, wrażenie ogólnomuzyczne)
- rytm - umiejętność powtórzenia wyklaskanego rytmu oraz omówienia go (podanie metrum, omówienie charakterystycznych grup rytmicznych: synkopa, rytm punktowany, grupy szesnastkowe)
- czytanie głosem a vista tonalnych melodii (ćwiczenia 1-głosowe) w kluczach: wiolinowym i basowym

 WYDZIAŁ WOKALNY:

- śpiew solowy : dowolny utwór z akompaniamentem lub a cappella

WYMAGANIA Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU NA WYDZIAŁ WOKALNY:

- umiejętność odbierania i powtarzania dźwięków zagranych na fortepianie
- umiejętność zaśpiewania zagranych współbrzmień
- umiejętność powtórzenia krótkiej melodii
- umiejętność dokomponowania głosem następnika do zagranej melodii (punktowane jest zakończenie na tonice, motywiczne podobieństwo do zagranego poprzednika, symetryczna budowa, wrażenie ogólnomuzyczne)
- rytm - umiejętność powtórzenia wyklaskanego rytmu
- dla zaawansowanych kandydatów - rozpoznawanie interwałów

Polecamy